Poszukiwany specjalista od zamówień publicznych

rekrutacja Zatoka Sportu PŁ

AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWO-DYDAKTYCZNE    ZATOKA SPORTU 

ogłasza nabór:                          

Nazwa stanowiska:                            Specjalista/ starszy referent

ds. umów i zamówień publicznych

                                                           w Biurze ds. Organizacyjnych i Kas

ACSD PŁ Zatoka Sportu

(stanowisko uzależnione od posiadanych przez kandydata kwalifikacji i doświadczenia zawodowego)

Forma zatrudnienia:                         umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Miejsce pracy:                                   Politechnika Łódzka, Akademickie Centrum Sportowo -Dydaktyczne    Zatoka Sportu

93-590  Łódź,  al. Politechniki 10

 

Data ogłoszenia:                                10.01.2019 r.

Termin składania ofert:                    24.01.2019 r.

Planowany termin zatrudnienia:     luty 2019 r.

 

 Zakres obowiązków na w/w stanowisku:

1.    Znajomość, przestrzeganie i stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą pzp oraz aktów wykonawczych, a także przepisów wewnętrznych uregulowań dotyczących czynności formalno-prawnych obejmujących przygotowanie                                                      i przeprowadzanie postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego.

2.    Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych  przewidzianych do realizacji przez ACSD   PŁ Zatoka Sportu.

3.    Prowadzenie postępowań  o  udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi w trybach przewidzianych w ustawie pzp, w  szczególności:

a)    przygotowywanie dokumentów celem ogłoszenia postępowań przetargowych (opis przedmiotu     zamówienia  i oszacowania wartości zamówienia dokonuje stanowisko merytoryczne),

b)  ogłaszanie postępowań przetargowych, w tym współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych  oraz Urzędem Publikacji Unii Europejskiej w zakresie zamieszczania                                i  publikacji ogłoszeń wymaganych ustawą pzp,

c)    sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

d) udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, dokumentacji technicznej,   przedmiarów robót itp.,

e)    udział w pracach komisji przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej Komisji,

f)     sporządzanie protokołów postępowania o zamówienia publiczne,

g)  w ramach udzielanych zamówień dbałość o przestrzeganie ustawy pzp w zakresie umówo   podwykonawstwo,

h)    archiwizacja postępowań po ich zakończeniu.

3.  Dokonywanie zamówień w trybie wolnej ręki, zlecanych przez komórki organizacyjne ACSD PŁ     Zatoka Sportu.

4.  Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy pzp.

5. Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień, w stosunku do których nie stosuje się ustawy pzp.                           

6.  Prowadzenie spraw związanych z wadiami, współpraca w tym zakresie z Kwesturą PŁ .

7. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z przepisami ustawy pzp.

8. Wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy, wynikających      z ustawy pzp oraz wewnętrznych regulaminów PŁ.

9. Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

10. Przygotowywanie treści umów o zamówienie publiczne, najmu, dzierżawy, użyczenia i użytkowania lokali oraz urządzeń będących w zarządzie ACSD PŁ Zatoka Sportu.

11. Wystawianie faktur.

12. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków określonych dla zajmowanego stanowisko, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych prac w ramach zadań Biura ds. Organizacyjnych             i Kas ACSD PŁ Zatoka Sportu.

 

Wymagania kwalifikacyjne (niezbędne):

1.    Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, prawnicze lub z zakresu zarządzania,

2.    Minimum 3 lata pracy, w tym min. 1 rok doświadczenia w obsłudze zamówień publicznych lub sektorowych,

3.    Znajomość przepisów z obszaru zamówień publicznych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania w praktyce,

4.    Umiejętność sporządzania umów oraz redagowania pism urzędowych,

5.    Praktyczna umiejętność obsługi komputera i MS Office (Word , Excel),

6.    Samodzielność, staranność i dokładność w działaniu oraz dotrzymywanie

ustalonych terminów,

7.    Umiejętności analitycznego myślenia.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Ukończone studia podyplomowe z zamówień publicznych

 

Oferta kandydata powinna zawierać:

1.    Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Politechniki Łódzkiej,

2.    Curriculum vitae (CV),

3.    List motywacyjny,

4.    Odpis lub kserokopię dokumentów potwierdzających uzyskany  poziom wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

5.    Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

6.    Podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej - załącznik 1 (Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy).docx; 

      Załącznik numer1

7.  Podpisaną zgodę Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) - załącznik 2 (Zgoda na przetwarzanie danych).docx

     Załącznik numer2

8.    Spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 w terminie do dnia 24.01.2019 r. do godz. 15:00

osobiście w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w  Sekretariacie ACSD PŁ Zatoka Sportu 93-590 Łódź al. Politechniki 10 (budynek B-28)   z dopiskiem „Dotyczy konkursu na stanowisko Specjalista/Starszy Referent  ds. umówi zamówień publicznych w Biurze ds. Organizacyjnych i Kas ACSD PŁ” 

lub

drogą elektroniczną na adres zatokasportu@info.p.lodz.pl

 

Za datę wpływu uważa się datę doręczenia dokumentów. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uprzejmie informujemy, że Pracodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi  tylko                             na wybrane oferty, a zakwalifikowani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie                              o terminie rozmowy wstępnej. Złożonych ofert Uczelnia nie zwraca.