Witaj na Zatoka Sportu - Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Nowe godziny otwarcia pływalni (9.04.2021)

godziny otwarcia Zatoka Sportu PŁ

Pomimo utrzymania obostrzeń, pływalnia Zatoki Sportu PŁ będzie wciąż otwarta. Zmienią się jednak godziny jej funkcjonowania. 

Od 12 kwietnia 2021 r. niecka 25-metrowa oraz 50-metrowa będą działać na zakładkę. W dni powszednie będą działać w godzinach:
25m: 8:00-10:00 oraz 15:30-17:00;
50m: 6:00-10:00 oraz 17:00-21:00.
Szczegółowy grafik na każdy tydzień jest publikowany w zakładce Dostępność.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r., z basenów mogą korzystać członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Korzystanie z pozostałych stref (hala sportowa, badminton) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:

  • wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu („sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia);
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
  • zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;
  • uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
  • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Jeśli spełniasz ww. wymagania, korzystanie z kortów oraz hali Zatoki Sportu PŁ jest możliwe po okazaniu potwierdzających je dokumentów, w godzinach funkcjonowania obiektu. Zajęcia trzeba będzie zgłosić wysyłając informację e-mail na adres: marketing@zatokasportu.pl.