Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej zatokasportu.pl

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej ACSD PŁ Zatoka Sportu www.zatokasportu.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2017-09-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-02-16.

 

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-02-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z nami telefonicznie lub mailowo.

 

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony

Biuro ds. Sprzedaży ACSD PŁ Zatoka Sportu

Al. Politechniki 10, pokój 2.42, 93-590 Łódź

Kontakt telefoniczny: 42 631-29-68

e-mail: marketingatzatokasportu [dot] pl

 

Osoba odpowiedzialna za realizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej

Arnold Lorenc

E-mail: arnold [dot] lorencatp [dot] lodz [dot] pl

 

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej

Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87

E-mail: bonatadm [dot] p [dot] lodz [dot] pl

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej - www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

Dostępność architektoniczna

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu:

  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: jedno od Al. Politechniki oznaczone literą A i od strony parkingu na kampusie B Politechniki Łódzkiej oznaczone literą B. Oba wejścia są płaskie i z automatycznie otwierającymi się drzwiami umożliwiające wjazd osobom na wózku dla niepełnosprawnych.
  2. Punkt Informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia B.
  3. W budynku są cztery windy.
  4. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na każdym piętrze budynku.
  5. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  8. Pływalnia znajduje się na poziomie 0, zaraz przy wejściu do obiektu od strony parkingu. Osoby poruszające się na wózku nie napotkają na drodze żadnego podjazdu ani przeszkody utrudniającej dojazd do kas oraz później do basenu. Osoby niepełnosprawne mają osobną przebieralnię. To przestronne miejsce, w której można się bez problemów przygotować do pływania lub innej aktywności w wodzie. Jest również prysznic i bezpośrednie wyjście na pływalnię, co powoduje, że w żadnym miejscu nie trzeba stać w kolejce, ani przeciskać się do swojej szafki. Nie traci się także czasu na szukanie swojego numerka szafki. Na wyposażeniu jest wózek dla osób niepełnosprawnych. W szatni może także przebrać się osoba towarzysząca.