Newsletter - polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełninie do skróconej klauzuli do formularza newslettera.

I Politechnika Łódzka

Administratorem danych osobowych subskrybentów newslettera jest Politechnika Łódzka, adres głównej siedziby: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź.

Subskrybenci mogą kontaktować się z administratorem korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby lub e-mailowo na adres zatokasportu@info.p.lodz.pl .

II Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

1 Newsletter

 1. Administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu realizacji zamówienia usługi newslettera, świadczonej droga elektroniczną na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej Administratora.  Administrator przetwarza dane w zakresie: adres e-mail, data przystąpienia do subskrypcji oraz informacje o wysyłce newsletterów.
 2. Ponadto administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi newslettera również do realizacji usługi zgodnie z regulaminem i niniejsza polityka prywatności, w szczególności do informowania o zmianach w wyżej wymienionych dokumentach.
 3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2 Reklamacje

 1. W celu rozpatrywania reklamacji usługodawca przetwarza dane osobowe subskrybentów składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyna reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji usługodawca może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez subskrybenta z usługi newsletter, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie  art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu realizacji usługi newslettera, tj. umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminme, i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrywania reklamacji oraz nie dłużej niż przez rok po zakończeniu postepowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej.

3 Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych subskrybentów do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem subskrybenta, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 2. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności subskrybenta.

III Odbiorcy danych subskrybentów

Administrator ujawnia dane osobowe subskrybentów wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi strony, usług IT, obsługi marketingowej i PR, obsługi prawnej lub doradczej.

IV Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

V Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania  lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sa nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu tej osoby;
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania je danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z je szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się listownie na powyższy adres, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na jego stronie, telefonicznie: (22) 531 03 00.

VII Inspektor ochrony danych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą może również się skontaktować bezpośrednio z inspektorem ochrony danych administratora, e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej iod@adm.p.lodz.pl, tel. (42 631-20-39).

VIII Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniania lub aktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji subskrybentom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności subskrybenci zostaną poinformowani e-mailowo na dres podany do realizacji usługi newslettera.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 02.06.2020r .

IX Akty prawne przywołane w klauzuli

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1;
 2. Art. 74 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.. Dz.U. z 2018r. poz. 395 ze zm).