Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, adres głównej siedziby: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź; dane przetwarza Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu z siedzibą przy al. Politechniki 10, 93-590 Łódź (pytania dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez ACSD PŁ Zatokę Sportu prosimy kierować na adres e-mail: zatokasportu@info.p.lodz.pl);
  2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt mailowy: iod@adm.p.lodz.pl, tel. (42 631-20-39);
  3. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu ustosunkowania się do Pani/Pana zgłoszenia;
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wynikający z obowiązujących przepisów;
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie;
  7. z zastrzeżeniem pkt 8 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Pańskiej zgody, jednak bez ich podania ACSD PŁ Zatoka Sportu nie będzie mogło ustosunkować się do przesłanego zgłoszenia;
  8. w przypadku, gdy konieczność podania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa podstawą do ich przetwarzania są dane przepisy;
  9. decyzje podejmowanie wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zostanie zastosowane wobec nich profilowanie.