Zaproszenie do składania ofert na najem biura (10.06.2021)

10-06-2021
Zatoka Sportu PŁ biuro

Politechnika Łódzka - Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego w holu głównym (pod klatką schodową główną) w budynku usytuowanym w Łodzi przy al. Politechniki 10, w celu prowadzenia działalności komercyjnej (biuro, sklep, wypożyczalnia, działalność usługowa).

I.                    PRZEDMIOT NAJMU

1. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 21,47 m2.

2. Wynajmujący planuje oddać do używania ww. lokal nie później niż od dnia 01.09.2021 r.

3. Wynajem lokalu użytkowego nastąpi na podstawie umowy najmu, zawartej na czas nieokreślony. Wstępny projekt umowy najmu Wynajmujący udostępni na wniosek Oferenta. 


II.                 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.       Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

2.       Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę do tego uprawnioną.

3.       Oferta powinna zawierać:

a.       oznaczenie Oferenta: nazwę firmy/imię i nazwisko oferenta, adres siedziby, numery NIP, REGON i KRS – o ile dotyczy, dane kontaktowe (numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta oraz do osoby wskazanej do kontaktu);

b.       datę sporządzenia oferty,

c.       proponowany miesięczny czynsz najmu bez kosztów utrzymania lokalu i mediów, kosztów sprzątania, itp.

d.       informację o rodzaju prowadzonej działalności i dotychczasowym doświadczeniu w prowadzeniu działalności planowanej w wynajmowanym lokalu.

e.       szczegółowy opis prowadzenia działalności planowanej w obiekcie ACSD PŁ Zatoka Sportu;

f.        Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i uzyskał wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty.

4.       Każdy Oferent może dokonać wizji lokalu, przy czym w przypadku niedokonania wizji lokalu nie można powoływać się na fakt braku wiedzy na temat jego stanu technicznego, lokalizacji oraz uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności w wyznaczonym miejscu.

5.       Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia wizji lokalu oraz wniosek o przesłanie wstępnego projektu umowy najmu należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: zatokasportuatinfo [dot] p [dot] lodz [dot] pl.

6.       Termin wizji lokalu zostanie wyznaczony w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia.

III.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferty na wynajem lokalu użytkowego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

a.       w formie papierowej: przez operatora pocztowego bądź osobiście, na adres Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”, al. Politechniki 10, 93-590 Łódź,  Sekretariat, 2 piętro; w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą i dokładnym adresem Oferenta, wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Oferta na najem lokalu użytkowego w ACSD PŁ ZATOKA SPORTU”;

b.       w formie elektronicznej: na adres zatokasportuatinfo [dot] p [dot] lodz [dot] pl, jako skan podpisanych dokumentów, w formacie PDF, w temacie należy wpisać: „Oferta na najem lokalu użytkowego w ACSD PŁ ZATOKA SPORTU”, zaś w treści nazwę oraz dokładny adres pocztowy i elektroniczny Oferenta, wraz z numerem telefonu kontaktowego.

2.       Oferty należy przesłać do dnia 28.06.2021 r. do godz. 12.00.  

3.       W przypadku oferty przesłanej pocztą - liczy się data i godzina wpływu oferty do sekretariatu ACSD PŁ Zatoka Sportu. W przypadku oferty przesłanej w formie elektronicznej - liczy się data wskazana w nagłówku maila.

4.       Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.

IV.              WYBÓR NAJEMCY

1.    Wybór Najemcy nastąpi w trybie dwuetapowym:

a.       Etap I – składanie ofert (do dnia 28.06.2021 r.);

b.       Etap II – negocjacje warunków umowy i zasad współpracy;

2.    Po złożeniu ofert, Wynajmujący zaprosi do II etapu tylko wybranych Oferentów, biorąc pod uwagę koncepcję działalności, doświadczenie Oferenta w prowadzeniu planowanej działalności oraz wysokość proponowanego czynszu.

3.      Zaproszenie do wzięcia udziału w negocjacjach zostaną przesłane drogą elektroniczną do Oferentów najpóźniej do dnia 2.07.2021 r.

4.      Negocjacje odbędą się w siedzibie Wynajmującego z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

5.      Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym z wybranym Najemcą, nie później niż do dnia 30.09.2021 r.

 

V.                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Wynajmujący  zastrzega możliwość niedokonania wyboru Najemcy.

2.       Do niniejszego zaproszenia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.    Dodatkowe informacje udzielane są przez Sekretariat ACSD PŁ Zatoka Sportu, nr tel.: 42 631 20 15, lub w drodze mailowej: zatokasportuatinfo [dot] p [dot] lodz [dot] pl.