Zaproszenie do składania ofert na najem ścianek wspinaczkowych (1.06.2021)

ścianki wspinaczkowe oferty najem

Politechnika Łódzka - Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” zaprasza do składania ofert na najem powierzchni użytkowych ze ściankami wspinaczkowymi w budynku usytuowanym w Łodzi przy al. Politechniki 10, w celu prowadzenia działalności komercyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć wspinaczkowych w różnych kategoriach wiekowych, organizacji eventów i szkoleń w zakresie wspinaczki, szkoleń w zakresie prac wysokościowych, wspinaczkowych sekcji sportowych i zawodów wspinaczkowych oraz udostępnianiu ścianek wspinaczkowych dla klientów indywidualnych.

I.    PRZEDMIOT NAJMU

1.    Łączna powierzchnia najmu wynosi: 789,13 m2, składają się na nią następujące przestrzenie i pomieszczenia:

a.    główna ściana wspinaczkowa „Big lead wall” (poziom 0) - powierzchnia najmu: 424,20 m2  

b.    mała ściana wspinaczkowa poziom „Small lead wall” oraz  ściana boulderowa  „Small boulder” (poziom +2) -  powierzchnia najmu: 303,69 m2 

c.    szatnie męska i damska wraz z zapleczem sanitarnym (poziom -1) -  powierzchnia najmu: 61,24 m2.

2.    Wynajmujący planuje oddać do używania ww. powierzchnie nie później niż od dnia 01.10.2021 r.
3.    W  wynajmowanej przestrzeni istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży:

a.    artykułów sportowych, wspinaczkowych, turystycznych oraz pływackich,

b.    artykułów spożywczych (tylko dla klientów Najemcy), wyłącznie  w zakresie: napojów energetycznych, batonów energetycznych, kawy, herbaty, odżywek i suplementów diety z przeznaczeniem dla sportowców.

4.    UWAGA: Po wybudowaniu przez Politechnikę Łódzką ścianki bulderowej w podziemiach obiektu (ścianka z materacem, bez pozostałego wyposażenia) będzie istniała możliwość rozszerzenia zakresu najmu o powierzchnię 189,39 m2 oraz o pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 54,64  m2. Koszt najmu będzie wówczas ustalony wg dotychczasowej kwoty czynszu. 
5.    Wynajem lokalu użytkowego nastąpi na podstawie umowy najmu, zawartej na czas nieokreślony. Wstępny projekt umowy najmu Wynajmujący udostępni na wniosek Oferenta.
 
II.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
2.    Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę do tego uprawnioną.
3.    Oferta powinna zawierać:

a.    oznaczenie Oferenta: nazwę firmy/imię i nazwisko oferenta, adres siedziby, numery NIP, REGON i KRS – o ile dotyczy, dane kontaktowe (numer telefonu i adres poczty elektronicznej Oferenta oraz do osoby wskazanej do kontaktu);

b.    datę sporządzenia oferty,

c.    proponowany miesięczny czynsz najmu bez kosztów utrzymania lokalu i mediów, kosztów sprzątania, itp.

d.    informację o rodzaju prowadzonej działalności i dotychczasowym doświadczeniu w prowadzeniu ścianek wspinaczkowych,

e.    szczegółowy opis prowadzenia działalności w obiekcie ACSD PŁ Zatoka Sportu, m.in. koncepcję organizacji zajęć wspinaczkowych, zawodów sportowych, szkoleń, itd.

f.    Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i uzyskał wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty.

4.    Każdy Oferent może dokonać wizji lokalu, przy czym w przypadku niedokonania wizji lokalu nie można powoływać się na fakt braku wiedzy na temat jego stanu technicznego, lokalizacji oraz uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności w wyznaczonym miejscu.
5.    Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia wizji lokalu oraz wniosek o przesłanie wstępnego projektu umowy najmu należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: zatokasportu@info.p.lodz.pl. 
6.    Termin wizji lokalu zostanie wyznaczony w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia.

III.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferty na wynajem lokalu użytkowego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

a.    w formie papierowej: przez operatora pocztowego bądź osobiście, na adres Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”, al. Politechniki 10, 93-590 Łódź,  Sekretariat, 2 piętro; w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą i dokładnym adresem Oferenta, wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem: „Oferta na najem powierzchni ze ściankami wspinaczkowymi w ACSD PŁ ZATOKA SPORTU”

b.    w formie elektronicznej: na adres zatokasportu@info.p.lodz.pl, jako skan podpisanych dokumentów, w formacie PDF, w temacie należy wpisać: „Oferta na najem powierzchni ze ściankami wspinaczkowymi w ACSD PŁ ZATOKA SPORTU”, zaś w treści nazwę oraz dokładny adres pocztowy i elektroniczny Oferenta, wraz z numerem telefonu kontaktowego.

2.    Oferty należy przesłać do dnia 21.06.2021 r. do godz. 14.00.  
3.    W przypadku oferty przesłanej pocztą - liczy się data i godzina wpływu oferty do sekretariatu ACSD PŁ Zatoka Sportu. W przypadku oferty przesłanej w formie elektronicznej - liczy się data wskazana w nagłówku maila. 
4.    Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.

IV.    WYBÓR NAJEMCY

1.    Wybór Najemcy nastąpi w trybie dwuetapowym:

a.    Etap I – składanie ofert (do dnia 21.06.2021 r.);

b.    Etap II – negocjacje warunków umowy i zasad współpracy;

2.    Po złożeniu ofert, Wynajmujący zaprosi do II etapu tylko wybranych Oferentów, biorąc pod uwagę koncepcję organizacji centrum wspinaczkowego, doświadczenie Oferenta w prowadzeniu centrum wspinaczkowego oraz wysokość proponowanego czynszu.
3.    Zaproszenie do wzięcia udziału w negocjacjach zostaną przesłane drogą elektroniczną do Oferentów najpóźniej do dnia 30.06.2021 r.
4.    Negocjacje odbędą się w siedzibie Wynajmującego z zachowaniem wytycznych sanitarnych.
5.    Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym z wybranym Najemcą, nie później niż do dnia 30.09.2021 r. 

V.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wynajmujący  zastrzega możliwość niedokonania wyboru Najemcy.
2.    Do niniejszego zaproszenia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.    Dodatkowe informacje udzielane są przez Sekretariat ACSD PŁ Zatoka Sportu, nr tel.: 792 706 226, lub w drodze mailowej: zatokasportu@info.p.lodz.pl. Osoba do kontaktu: Pani Anna Domańska.